ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย ครั้นเมื่อคณะราษฎรทำการปฏิวัติสำเร็จ (๒๔ มิถุนายน พ.ศ.)
นั้นก็กลับมาคุณพระเจนฯ อีกครั้ง
เป็นความประสงค์ของคณะผู้ก่อการ
คราวนี้คงจะเป็นการขอร้องแกมบังคับ เพราะให้เวลาว ‘ต้องสริ
ภายใน๗วันคำกำลพลิลพะอตนบินกรล
การเปลี่ยนแปลงในประเทศทุกครั้ง ผู้ชนะย่อมมีทั้งกำลังคน กำลัง
อาวุธและอำนาจดพนัะคมอา
ในช่วงนั้นคณะราษฎกำลังใหญ่คับฟ้าคับแผ่นดิน รฟปดิตง
ค ทหารใหญ่ในคณะฯ ชื่นชมเพลงชาติฝรั่งเศสเพราะชอบกลิ่นอาย
ของการโค่นล้มราชบัลลังก็ในฝรั่งเศส คำสั่งที่มีไปถึงคุณพระเจนฯ จึงมีว่
ให้เพลงที่จะประพันธ์มีส่วนคล้ายคลึงกับเพลง La Marseilaise ด้วย
หากจะพูดว่า คุณพระเจนฯ ท่านประพันธ์เพลงชาติไทยขึ้นด้วย
ความไม่เต็มใจคงไม่ผิดนัก
เขาให้เวลา๗วัน ท่านก็มาทำเสร็จเอาวันสุดท้าย
เมื่อท่านมอบโน้ตเพลงให้ไป ท่านขอไม่ให้บอกว่าท่านเป็นผู้ประพันธ์
คงเพราะไม่อยากเอาตัวไปข้องเกี่ยวกับความสับสนทางการเมืองซึ้งนาย
ทหารคนที่มาติดต่อก็ให้คำมันสัญญาเป็นอย่างดี
คงเป็นสัญญาที่ไม่ได้ตีด้วยครั่งเกียรติยศ
นอกจากจะนไปทั่วว่าใครประพันธ์แล้ว ยังลงหนังสือพิมฟเสีย
ตัวย คุณพระเจนฯ จึงถูกเสนาบดีกระทรวงวังตำหนิอย่างรุนแรง และตาม
มาคิ้วยการปลดออกจากราชการ ก่อนที่จะสั่งให้กลับเข้าไปใหม่ด้วยเงิน
เดือนเพียงครึ่งเดียวของอัตราเก่า
แม้จะเป็นเสมือนเสาหลักแห่งวงการดนตรี แต่ในวิถีการเมืองคุณ
พะเจนดุริยางค์ก็เป็นเพียงแค่หญ้าแพรกที่อาจถูกย่ำยีได้จากผู้ยิ่งใหญ่ทุกฝ่าย
โน้มลงมาให้รับคำสั่ง
ไม่ต่างจากศิลปินใหญ่มาหลายในหน้าประวัติศาสตรที่ถูกอำนาจโน้มลงมาให้รับคำสั่ง

Thailand’s national anthem, when the People’s Revolutionary Revolution (24 June B.E.)
Then came back to Phra Jane again
 Is the wish of the group of promoters
 This time would be a request for compulsion. Because it’s time to wait
 Within 7 days
 Every change in the country The winner will have both manpower and manpower.
 Weapons and powers
 During that time, the royal corps were large, tight, lofty, the land of Europe.
 Big corps in the faculty Admire the French national anthem because he likes the vibe


 Of the overthrow of the throne in France The command to reach Phra Jane is that
 So the song that is composed will be similar to La Marseilaise.
 If you say that Khun Phra Jane, he composed the Thai national anthem as well
 Unwillingness, probably not quite wrong
 He gave 7 days. His Highness finished it on the last day.
 When he gave the musical note He asked not to say that he was the author.
 Probably because he didn’t want to involve himself in political confusion
 The soldiers who came in contact made a promise as well.
 Probably a contract that was not struck by an honor
 In addition to being circulated who wrote Still posted on the Pimf book
 Phra Phra Jane, therefore, was strongly condemned by the Chancellor of the Ministry of Palace and following

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

การยกเลิกทาสดินแดนแห่งเสรีภาพ

ยกย่องแผ่นดินของตนว่าเป็น The Land of the Free เริ่มมองเห็นว่า แท้
จริงแล้ว แดนแห่งเสรีภาพ เป็นแดนสุดโหดสำหรับพวกทาสจากแอฟริกา
คนอเมริกันจำนวนมากจึงเริมเข้าร่วมในขบวนการเลิกทาส
หลังจากการต่อสู้อันยาวนาน
ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์นของสหรัฐ เป็นผู้หนึ่งที่มีวิลเลี่ยม
วิลเบอร์ฟอร์ซเป็นฮีโร่ประจำใจ
การพยายามเลิกทาสของลินคอล์นมีผลกระทบใจผู้คนในประเทศ
ต่างๆ รอบโลก รวมทั้งประเทศไทย อย่างที่มีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เคยมีพระราชสาส์นไปว่า ทางเมือง
ไทยยินดีจะส่งช้างไปช่วยในการรบกับฝ่ายนิยมทาส ถ้าท่นประธานา
ริบดีต้องการ
หลืรกกฝlใจนินษลิมค
คนไทยเราเองมีวาสนาได้หลุดพ้
นจากความเป็นทาสโดยสมบูรณ์
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระราชโอรสแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ พระ
มหากษัตราธิราชซึ่งทรงตระหนักว่า แท้จริงแล้วผสกนิกรก็เป็น “เพื่อน
มนุษย์’ ของพระองค์
อย่างที่บอกไว้แต่ต้นนันแหละ หากไล่เรียงตามเส้นทางแห่งความ
สำเร็จในการเลิกทาส ที่ผูกโยงด้วยกัน จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง จาก
ประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง บางที่แรงบันดาลใจในการเลิกทาสของ
ประกาย
สยาม อาจสาวไปถึงทนศสนาจารย์จอหัน นิวตัน ในฐานะผู้เริ่มจุด
หากเป็นเช่นนั้น เพลง Amazing Grace คงจะอะเมซิ่งยิงกว่
ที่ใครๆ คิดกัน แดนแห่งเสรีภาพ

Praising their land as The Land of the Free
 The realm of freedom Is a brutal land for slaves from Africa
 Many Americans start participating in the abolitionist movement.
 After a long fight
 President abraham Lincoln united The one who has William
 Wilberforce is a hero.
 Lincoln’s attempted abolition of slavery affects the people of the country.
 Around the world, including Thailand As there is evidence that His Majesty
 King Rama IV once had a royal message saying that the city
 Thailand is willing to send elephants to help in the battle with the Slaves. If you think
 Good spoil
 Or co


 Thai people, I have got a fortune.
 Completely free from slavery
 During the reign of King Rama V, the son of the King
 His Majesty the King acknowledged that Actually, Kasikorn is a “friend.
 His’ man
 As mentioned from the beginning If arranged according to the path of
 Succeeding in abolishing slavery Tied together From one person to another, from
 One country to another country Some that inspired the abolition of slaves
 Sparkle
 Siam may be the girl to endure professor Chan Jarn Newton as the starting point.
 If that’s the case, the song Amazing Grace would be more amazing.
 That everyone thinks about the land of freedom

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

วิลเลี่ยม วิลเบอร์ฟอร์ซ ก้าวไกลไปเป็นนายกรัฐมนตรี

วิลเลี่ยม วิลเบอร์ฟอร์ซทั้งหน้าตาดี ทั้งมีการศึกษา
มิหนำซ้ำยังเป็นนักพูดที่มีเสน์ห์จับใจคนฟังว่ากันว่าความสามารถขนาดเกินวิลเลี่ยมนั้นก้าวไกลไปเป็นนายกรัฐมนตรีของ แผ่นดิน ได้อย่างสบายๆ

ยกย่อง แผ่นดิน ของตนว่าเป็น
The Land of the Free เริ่มมองเห็นว่า แต่
จริงแล้ว แดนแห่งเสรีภาพ
เป็นแดนสุดโหดสำหรับพวกทาสจากแอฟริกา

คนอเมริกันจำนวนมากจึงเริ่มเข้าร่วมในขบวนการเลิกทาสจนสำเร็จลง
หลังจากการต่อสู้อันยาวนานมนอติผต่มละคด
ประธานธิบดีอับราฮัม ลินคอลันของสหรัฐ เป็นผู้หนึ่งที่มีวิลเลี่ยม
วิลเบอร์ฟอร์ซเป็นฮีโร่ประจำใจ ใcคอลรักว
การพยายามเลิกทาสของลินคอล์นมีผลกระทบใจผู้คนในประเทศ
ต่างๆ รอบโลก รวมทั้งประเทศไทย อย่างที่มีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เคยมีพระราชสาส์นไปว่า ทางเมือง
ไทยยินดีจะส่งช้างไปช่วยในการรบกับฝ่ยนิยมทาส ถ้าท่านประธานา
ริบดีต้องการ นหอมกำน้ำดกลลืยกคฝใจนินงลิต
คนไทยเราเองมีวาสนาได้หลุดพ้นจากความเป็นทาสโดยสมบูรณ์
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระราชโอรสแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ พระ
มหากษัตราธิราชซึ่งทรงตระหนักว่า แท้จริงแล้วผสกนิกรก็เป็น เพื่อน
มนุษย์ของพระองค์
bilb woy vee mege hehiepurer
อย่างที่บอกไว้แต่ตันนั่นแหละ หากไล่เรียงตามเส้นทางแห่งความ
สำเร็จในกรเลิกทาส ที่ผูกโยตัวยกัน จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง จาก
ประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง บางที่แรงบันดาลใจในการเลิกทาสของ
สยาม อาจสาวไปถึงทนศาสนาจารย้จอหน นิวตัน ในฐานะผู้เริ่มจุด
ประกาย หากเป็นเช่นนั้น เพลง Amazing Grace คงจะอะเมซิ่งยิ่งกว่า
ที่ใครๆ คิดกัน

William Wilberforce, both good-looking With education
Besides being a talker with a sense of charm, it is said that William’s ability is too far to easily become prime minister of the land.

Praising their land as
The Land of the Free starts to see that
Actually, ‘the land of freedom
Is a brutal land for slaves from Africa
Many Americans began to successfully participate in the abolitionist movement.
After a long fight, the motto is different.
President of Abraham Lincoln United The one who has William
Wilberforce is a favorite hero in the world.
Lincoln’s attempted abolition of slavery affects the people of the country.
Around the world, including Thailand As there is evidence that His Majesty
King Rama IV once had a royal message saying that the city
Thailand is willing to send elephants to help in the battle with the Slave favorists. If the president
Ribdee wants the fragrant oil.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เพลง AMAZING GRACE

เมื่อเด็กชายนี่อายุได้เพียง ๑๑ ปี พ่อก็ริมพาลงเรือไปคัม
รอไป กลางทะเล เฮัเฮ-เฮ-เฮ-เห-เฮ้ เหมือนพลงเก่ที่ชาวสุนทรากรฉ
ร้องกัน ฟอซึ่งรักการอ่านและสนใจหาความรู้ สอนให้ลูกชายอนอก
เขียนได้คล่องแคล่ว และใฝ่หาความรู้เช่นกัน
ที่พอกระเตงไปด้วย เท่กับเด็ชายจอห์นนี่ได้เรียนการดินเรืข
ภาคอาชีวะจกของจริงตั้งแต่ต้น เมื่อเติบโตเป็นหนุ่มจึงกลายเป็นนักเดิน
เรือตามรอยบิดา
ไม่ช้าจอห์นก็ได้งานเป็นกัปตันเรือขนทาส
ระหว่างที่ขนทาสอยู่หลายปี เขาเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ ที่ประสบ
อย่างละเอียดถีถ้วน ต่อมาจึงกลายเป็นบันทึกางประวัติศาสตที่ดีที่สุด
เกี่ยวกับการค้าทาส ให้คนรุ่นหลังได้ศึกษาว่ามนุษย์เราสามารถทำทารุณ
ต่อกันได้ยิ่งกว่าที่ทำแก่สัตว์เสียอีก
จอห์นเองบันทึกไว้ว่าเขาก็เป็นหนึ่งในผู้ปฏิบัติต่อทาสอย่างเหี้ยม
โหดเช่นกัน เพราะเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกิน
แต่อยู่มาวันหนึ่ง เกิดพายุยกาจมหัศจย์ ขนาดคนที่อยู่กับทะเล
มาตั้งแต่เด็กอย่างจอห์นยังกลัวจนแทบเสียสติ บทสวดมนต์ต่างๆ ที่แม่
สอนไว้นานซ้ำจนคิดว่าลืมไปหมดแล้ว กลับท่องได้คล่องดี
และแม้ว่าจะนับถือศาสนาคริสต์ แต่เมื่อถึงตอนนั้นก็คงบนบาน
ศาลกล่วแบบเดียวกับที่คนไทยพุทธก็ชอบทำ สัญญิง-สัญญากับพระเจ้า
ว่า หากรอดชีวิตไปจะกลับตัวเป็นคนดี
แล้วพายุ กลางทะเล ก็สงบ
เหตุการณ์ครั้งนั้น เปลี่ยนให้จอห์นคลายเป็นคนมีความมตตากรุณา
ทั้งต่อลูกเรือและพวกทาสที่พามา ก
ห้สนินนินะคดะร โซย
ในที่สุดจอห์นก็ตัดสินใจขึ้นบกไปร่ำเรียนเพิ่มเติม เพื่อที่จะรับใช้
พระเจ้าตามที่ได้ตั้งใจไว้แต่ครั้งโดนพายุร้ายกลางทะเลลึก มก
๒๐ กว่าปีก่อนนั้น ไม่มีโรงเรียนผู้ใหญ่ประเภทโตแล้วเรียนลัค
ขนาดโรงเรียนธรมดายังมีน้อย เด็กเล็ๆ ไม่ค่อยจะได้เรียน แล้วจะปล่อย

When this boy was only 11 years old, Father Rim took the boat to Kham.
 Waiting to go to the middle of the sea. Hehe-hehe-hehe-hehe. Like the sunbeam
 Sing for each other who loves to read and is interested in knowledge Teach son son outside
 Can write fluently And pursuing knowledge as well
 Which is enough for the king to eat Cool with Baby Chai. Johnny learned how to study.
 Vocational sector from real things from the beginning When he was young he became a traveler.
 The boat following in the footsteps of his father


 Soon John got a job as a slave ship captain.
 During the years of bondage He writes various stories that experience.
 Thoroughly Later became the best historical record
 Slavery For future generations to learn that humans can do cruelty
 Can be more connected to one another than to other animals
 John himself notes that he is one of the ruthless slaves.
 Too brutal because it was so common
 But one day There was a storm. The size of the person at sea
 Since a young age, such as John, still almost afraid Various prayers that mum
 Taught for a long time until I thought that all was forgotten Able to surf smoothly

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เพลงเพื่อจิตวิญญาณ AMAZING GRACE

AMAZING GRACE เพลงเพื่อจิตวิญญาณ
และการเลิกทาส แผลจังตหนำที่คร
Amazing Grace เป็นหนึ่งในเพลงศาสนาที่ดังมานับร้อยปีคว่วาม
คนสมัยใหม่นำมาใช้เป็นเพลงโฆษณารถยนต์และสินคอื่นๆ อีก
ฟัง แถมยังไม่ต้องเสียค่าลิขสิทธิ์
หลายอย่าง ด้วยมีท่วงทำนองไพเร
เพราะเป็นเพลงเก่าที่มีมาก่อนกฎหมายลิขสิทธิ์จะเกิดด้วยซ้ำมน
นลแมปในลิกลลินคนมก็นอห
ของดี…ที่ฟรีนั่นไง นอก
ทำนองเพลงนี้มาจากไหนไม่มีใครทราบแน่นอน ฝรั่งเดาๆ กันว่าอาจ
เป็นเพลงเก่าแก่ของสก๊อต หรือเพลงของทาสผิวดำ
แต่คนที่ใส่เนื้อร้องลงในทำนองแสนไพเราะนี้ คือสาธุคุณจอห์น
นิวตัน ซึงเป็นนักบวชซาวอังกฤษ
นอกจากจะไสเนื้อร้องแล้ว ท่นอาจจะปรับปรุงทำนองบ้างเล็กๆ
จะเป็นมิตรรักนักเพลงเอาการอยู่ มีเพลงสวดสรรเสริญ
น้อยๆ เพราะดูท่วจะเป็นมี
พระเจ้า (hym) หลายเพลงซึ่งเป็นผลงานของทน
ท่านสาธุคุณจอหนกิดเมื่อ ค.ศ.๑๗อ๕ เป็นบุตรของนักเดินเรือ มี
มารดาเป็นคนที่เคร่งครัดในศาสนา แต่เธอด่วนเสียชีวิตไปตั้งแต่ลูกชาย
ยังตัวเล็กๆ เพลงเพื่อจิตวิญญาณ

AMAZING GRACE song for the soul
 And the abolition of slavery Wound
 Amazing Grace is one of religious music that has been famous for hundreds of years.
 Modern people use it as music, advertisements, cars and other goods.
 Listen and also do not have to pay royalties.
 Many with pire melodies
 Because it is an old song that existed before the copyright law would even occur
 The map in Liglin, the people of England
 Good things … that’s free. Outside.
 Where does this melody come from? Nobody knows for sure. Westerners might guess that
 It’s an old Scottish song. Or songs of black slaves
 But those who put the lyrics in this beautiful melody Is Reverend John
 Newton, who was a British soundtrack
 In addition to shaking the lyrics You may have made some minor adjustments.
 Be friendly, love the musician. With hymns
 Little because it looks like there is
 God (hym) many songs which are the works of Bear
 Reverend Janchanakit, 1774 is the son of a navigator.
 Mother is a religious person. But she urgently died since the son
 Still small

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ประเทศลาวเคยยืมเพลงAuld Lang Syne ไปใส่เพลงชาติ

อย่าง ประเทศลาว ในสมัยก่อน เคยขอยืม Auld Lang Syne ไปใส่
เนื้อร้อง ทำเป็นเพลงชาติ ปลุกความรู้สึกรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ คล้ายกัน
กับของเรา มีท่อนแรกว่า
“ชาคลาวตั้งแต่เดิมมา
ขึ้นชื่อลือชาอยู่ในอาชี
ชาวลาผูกพันไมตรี
ฮ่วมสามักดีฮักห่อโฮมกัน
แต่ทุกวันนี้ ประเทศลาว ‘สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว’ มีเพลงชาติ
ใหม่แล้ว ทำนองเพลง Auld Lang Syne จึงเป็นแค่อดีต เหมือนความ
หมายของชื่อเพลงในภาษาสก๊อต ซึ่งแปลเป็นภาษาอังกฤษตรงๆ ว่า “od
long sine’ หรือแปลอีกที่ได้ว่า oทg ล9๐’ หรือ ‘นานมาแล้ว’ นั่นเอง
ใครอยากฟังเพลงชาติลาวแบบใหม่ซึ่งนุ่มนวลน่ารักเหมือนนิสัย
คนลาว ก็เข้าไปฟังในยูทูปได้
ไม่ใช่แต่ลาวเท่านั้น Aegukga เพลงชาติเก่าแก่ของเกาหลี (ก่อน
จะแยกออกเป็นเหนือและใต้) ก็เคยใช้ทำนอง Auld Lang Syne เหมือน
กัน และมาเปลี่ยนเป็นทำนองโดยฝีมือชาวเกาหลีเองในตอนหลังใใ
ชาวเกาะมัลดีฟส์ก็เคยใช้ทำนอง Auld Lang Syne เป็นเพลงชาติ
เช่นเดียวกัน แต่ทุกวันนี้เปลี่ยนไปใช้เพลงชาติใหม่ชื่อ Gaumee Lava
แทนเรียบร้อยแล้ว
Auld Lang Syne ในภาษาจีนเป็นเพลงโหยวอี้ตี้จิ๋วเทียนชาง
成益地久天人) ที่ในกูเกิลแปลว่า มิตรภาพชั่วกัลปาวสาน’ หรือ Friend
ship Forever พวกนักเรียนในจีนใช้ร้องร่วมกันในโอกาสต่างๆ รวมทั้ง
ร้องให้ให้เพื่อนที่จากไปด้วย
ส่วนญี่ปุ่นซึ่งได้ชื่อว่ามีระบบการศึกษาที่ซัมงวดเป็นระดับตันไ
ของโลก นำทำนอง Aud Lang Syne ไปใส่เนื้อร้องที่บรยายความทุกชื่

In Laos, in the past I borrowed Auld Lang Syne.
 The lyrics are made into national songs. Awaken a sense of patriotism to the monarchy
 And ours has the first part that
 “Chak Laos from the beginning
 Famed in the Archite
 The donkey’s relationship is good.
 Huam Sa is always good.
 But today, Laos ‘Lao People’s Democratic Republic’ has a national anthem.
 New, the Auld Lang Syne melody is just past, like
 Meaning of song names in Scottish language Which is directly translated into English as “od

 long sine ‘or more meaning, o g l 900’ or ‘a long time ago’
 Who wants to listen to the new Laos national anthem, which is gentle, cute, like a habit.
 Lao people can listen to YouTube.
 Not only Laos, Aegukga, the old Korean national anthem (before
 Will split north and south) also used Auld Lang Syne like
 Together and come to change to melodies by Korean craftsmen later
 Maldives people have used Auld Lang Syne as a national anthem.
 Likewise, but today they have changed to a new national song called Gaumee Lava.
 Already replaced

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ Aud Lang Syne

ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่

ร่วมกันร้องประสานเสียง Aud Lang Syne ในคืน ส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ของทุกปื
งนนื้อเมริกันเป็นนแบบ แต่วงดนตที่บรรเลงเพลงนี้ตอนเที่ยง
คืนส่งปีกต่อปีใหม่ในนิวยอร์กนั้น เป็นวงแคนาเดียนอเมริกันของคุณ
Guy Lombardo
ในสมัยเมื่อร่วมๆ ๙๐ ปีมาแล้ว วงดนตรีแบบบิ๊กแบนต์ในสหรัฐ
จะมีแบบสวีตกับสวิง วงคุณคาย ลอมบาร์โดเป็นวงสวีต วานหวาน คน
รุ่นคุณทวดยังเด็กชอบกันมาก ขนาดคุณทวดหลุยส์ อาร์มสตรอง ปีะป
ของชาวแจ๊ชยังหลงรักวงคุณคาย
ครั้งนั้นโทรทัศน์ยังไม่เกิด วิทยุยังเป็นของใหม่ วงดนตรีต่างๆ ได
ไปแสดงสดเพื่อถ่ยทอดไปให้คนฟังทั่วสหรัฐ ยิ่งคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ
ปีใหม่ วงดังๆ ต้องไปประชันกันให้สนั่น
ใน ค.ศ.๑๙๒๙ ที่ไทม์สแคว์ นิวยอร์ก คุณคายเริ่มให้วงบรรเลง
เพลง Auld Lang Syne ตอนเที่ยงคืน เพื่อเป็นเครื่องหมายให้วงอื่นมา
รับช่วงต่อ แต่ปรากฏว่าคนชอบกันมาก ต่อมาวงกาย ลอมบาร์โคจึงเล่น
เพลงนี้ทุกปีตอนเที่ยงคืน
ตราบถึงปัจจุบัน คุณคาย ลอมบาร์โดจากไปแสนนานแล้ว แต่ทุก
ปีใหม่ที่ไทม์สแคว์ก็ยังเปิด Aud Lang Syne จากวงของคุณคายซึ่ง
บันทึกเอาไว้ กลายเป็นเครื่องหมาย ความประทับใจอันเปลี่ยนแปลง
มิได้’ ของคืนปีใหม่ไปแล้ว
Auld Lang Syne ฟีเวอร์ในคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ติดต่อ
กันไปทั่ว ถึงเที่ยงคืนเกือบทุกประเทศก็พากันบรรเลงผลงนี้ คนสก็อต
เขาภาคภูมิใจน้หนา ที่สมบัติของชาติชากลายเป็นสมบัติที่ได้แบ่งปัน
กันทั้งโลก
dininon nevenoy oire
แต่ไม่ใช่เฉพาะคืนปีใหม่เท่านั้นหรอก…
หลายชาติที่ ขอยืม’ ทำนอง Aud Lang Syกe ไปใช้ ก็มักเขียน
นื้อร้องใหม่ในภาษาของตนให้ถูกใจตัวเอง

Join the Aud Lang Syne Chorus on New Year’s Eve.
 Welcoming the new year of every year
 Americans are like But the band that played this song at noon
 Returning wings to New Year in New York Is your American Canadian band.
 Guy Lombardo
 In the past 90 years, big band bands in the United States
 Will have a suite like Swing and Khai Lombardo
 Your great-grandchildren are still young. The size of your great-grandfather, Louis Armstrong, year
 Of the beats still fall in love with Khun Khai band
 At that time, television was not born. Radio is still new, various bands
 Go live to broadcast to listeners throughout the United States. The more New Year’s Eve nights are welcomed.
 New Year, famous bands have to compete together
 In 1929 at Times Square, New York, Khun Khai began playing with the band.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

เพลงสามัคคีชุมนุม

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี(หม่อมราชวงศ์เปีย มาลากุล พ.ศ.๒e๑0-๒๔๕๙) นักการศึกษา นักคิด นักพูด และนักปกครองคนสำคัญของเมืองไทยในอดีต ได้ขอยืมทำนองของ Auld Lang Syne มา
ใสเนื้อร้องไทยเป็นเพลง สามัคคีชุมนุม ที่เหล่าลูกเสือไทยมักเปลี่ยนชื่อ
ให้ใหม่เป็นเพลง ‘พวกเราเหล่ามาชุมนุม ตามเนื้อร้องของเพลงไงล่ะ

ท่านเจ้าคุณฯ เคยเป็นพระพี่เลี้ยงหรือที่เรียกว่า ‘พระอภิบาล’ ของ
พระจ้อยู่หัวรัชาลที่ ๖ เมื่อครั้งเสด็จฯ ไปทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ
(ขณะนั้นยังทรงดำรงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยาม
มกุฎราชกุมาร) ทำให้อดเดาไปไม่ได้ว่าท่นเจ้าคุณฯ คงมีโอกาสได้ยินเพลง
Auld Lang Syne ของสก๊อตตั้งแต่ครั้งนั้น แล้วคงชอบมากจนนำมาใส่
เนื้อร้องภาษาไทยให้ชาวสยามได้ร้องกัน
เนือร้อง Auld Lang Syne ฉบบสก๊อตที่คน
สรุปสั้นๆ ความหมายของเพลงคือ…อย่าลืมวันเวลาเก่าๆ และมิตรสหาย
จักกันมาเนิ่นนาน เป็นเพลงที่เน้นเรื่องมิตรภาพเก่าแก่มากกว่า
อื่นใด แต่ สามัคคีชุมนุม ของท่านเจ้าคุณฯ เน้นที่ความสมัคคี และ
ความรักและกตัญญูในชาติ ศสน์ กษัตริย์รวมทั้งการฉลองพระเดช
พระคุณและทำทุกสิ่งที่ ‘พระจอมสยาม’ มีพระราชประสงค์ด้วย

Chao Phraya Phra Somdej Suntharathibadi (Mom Rajawongse Pia Malakul, 2e110-1949), educator, thinker, speaker and important figure ruler of Thailand in the past Borrowed the Auld Lang Syne melody
  Clear Thai lyrics as songs ‘Unity rally’ that Thai Scouts often change their name to
  Make it new as a song ‘We all come together According to the lyrics of the song

Than Chao Khun, used to be a mentor, also known as ‘pastoral care’ of
 His Royal Highness Princess Chulalongkorn 6 when traveling to study in England.
 (At that time, still holding the title of the Crown Prince.
 The Crown Prince) makes it impossible to guess that you. Have a chance to hear music
 Auld Lang Syne of Scotland since that time And like it so much that it is put in


 Thai lyrics for Siamese people to sing
 Auld Lang Syne Directory, Scottish People
 In short, the meaning of the song is … Do not forget the old days and friends.
 Will come together for a long time It’s a song that focuses on old friendship.
 Any other but the ‘Unity Gathering’ of the Prince Emphasizing the application and
 Love and gratitude in the life of the King including celebrations
 Grace and do all that ‘Phra Chom Siam’ has a royal wish as well.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ทำไมท่านเบิร์นจึงเกลียดอาชีพทำไร่

เพราะความเป็นกวีนี่เอง ท่านเบิร์นส์จึงเกลียดชัง อาชีพทำไร่ ไม่ลืมเลือน
แลัวอย่างนี้ทนเบิร์นส์จะไปทำเพาะปลูกอะไรกิน ถางหญ้าก็คง
สงสารหญ้า ฆ่าแมลงก็คงน้ำตากระเด็น ไม่ต้องสงสัยว่าทำไม อาชีพทำไร่ นาสาโท
จึงไม่จำเริญรุ่งเรื่อง
ความจริงการเป็นกวีของท่านเบิร์นส์ ก็ทำรายได้ให้พอสมควร แต
หลายครั้งก็เขียนแล้วลืมซุกไว้ตรงโน้นบ้างตรงนี้บ้าง บางครั้งก็ไม่รับเงิน
ค่าเขียนเสียเฉยๆ เพราะเขียนด้วยเอาบันเทิงหรือเป็นความชื่นใจส่วนตัว
ไม่ได้งกหรือเห็นแก่เงินอย่างที่ชาวสก๊อตสวนใหญ่ถูกฝรั่งด้วยกันกล่าว
หาเลย


เมื่อครั้งที่ช่วยนักเพลงเก่าอีก ๒ คน คือ James Johnson และ
George Thomson ทำงานเก็บรวบรวมเพลงอย่างที่เรียกว่า Scottish
aiร ได้เป็นจำนวนมาก (ar ในที่นี้หมายถึงท่วงทำนองเพลง ไม่ใช่อากาศ)
แล้วพิมพ์ไว้ราวกับเป็นไอเอสซองฮิตส์ฉบับสก๊อต เขาก็ไม่รับเงินเหมือนกัน
บอกว่าทำเพื่อสก็อตแลนด์ เป็นงานหนักที่ทำด้วยความรัก…และผูกพัน
พูดสำนวนกวีว่าเป็น ‘abour of love’


ในเมื่อเป็นเสียเช่นนี้ ก็พอจะเดาได้ว่า เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ท่าน
เบิร็นสไมใช่คนร่ำวย ติดจะกระเป๋แห้ง เช้ชุดดีกับความเป็นกวีเสียนี่
กะไร ส่วนลูกเมียจะหน้ำแห้งบ้งนั้น ถือว่าเป็นกรรมที่กิดมาเป็นลูก
เป็นมียของกวิ ยิ่งเมื่อตัวก่นเบิร์นส์จากไปเสียตั้งแต่ยังอยู่ในวัยหนุ่ม
แน่นอายุเพียง ๓๗ปี ยิ่งเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ คนที่อยู่ข้างหลังก็ได้แต่
ร้องเพลงที่ทนรวบรวมหรือแต่งไว้เป็นการปลอบใจ

Because of being a poet Burns therefore hates what he does not forget.
 Then, like this, endure burns, would probably cultivate anything to eat and clear the grass
 Pity of grass-killing insects will probably tears splashes. No wonder why the rice fields

 Therefore did not prosper in the matter
 The Truth of Burns Poetry Make enough income but
 Many times I wrote and forgot to shove there. Sometimes not accepting money
 The writing fee is just bad. Because writing with entertainment or personal pleasure

 Not bent or sake of money, as the Scottish Gardeners were said to be foreigners.
 Find it now
 When helping two other musicians, James Johnson and
 George Thomson works to collect music called Scottish

 ai get a lot (ar here means music melodies, not the weather)
 Then printed as if it were an ISS version of the Scottish Hitz He also doesn’t accept money either.
 Said that it was done for Scotland It’s hard work done with love … and commitment.

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ประวัติความเป็นมาของท่านเบิร์น

ประวัติท่านเบิร์น

ประวัติท่านเบิร์น มีประวัติเป็นลูกชาวนา ท่านเบิร์นซึ่งได้รับการศึกษาเพียงภาคบังคับในสมัย
โน้น จึงกลายเป็นคนช่งอ่านช่างเรียนเหมือนพ่อ ทำให้มีความรู้กว้างขวาง
กวีนิพนธ์ของใครที่เลิศๆ วรรณคดีเอกต่างๆ เด็กชายโรเบิร์ตก็กวาดมา
อ่านหมด ในขณะเดียวกันก็มีนิสัยชอบจำนิทานพื้นบ้าน และเป็นมิตรรัก
นักเพลงอย่างแม่ เที่ยวจดเพลงและนิทานก่าแก่ของสอตมารวบรวมไว้
ที่เห็นว่าแหว่งๆ วิ่นๆ ก็แต่งเพิ่ม เติม ต่อ ให้สมบูรณ์
ชาวสก๊อตจึงถือว่าท่านเบิร์นส์เป็นคนมีบุญคุณต่อชาติยิ่งนัก ที่ไม่
ปล่อยให้เรื่องราวพื้นเมืองสูญหายละลายไปกับกระแสของเวลา จนลูก
หลานที่ตามมาโง่งมที่อมะลื่อราวกับเป็นข้าวหลามเผา หลงคิดว่าตัวเกิด
มาจากกระบอกไม้ไผ่ ไม่รู้จักโคตรเหง้าเหล่าตระกูล
รูปผู้ชายตาโตหน้าเจียมๆ ที่นำมาให้ดูตรงนี้ เป็นรูปของท่านเบิร์นส์
ดูจากหน้าก็พอจะเดาออกว่าเป็นกวี แต่หากดูแววตาก็จะเห็นว่าแอบๆ
มีอารมณ์ขันแฝงอยู่ อย่างนี้เอง บทกวีนิพนธ์ของท่านเบิร์นส์หลายบท
จึงมีอารมณ์ขันแทรก ทำให้มีสน่ห์ ไม่ใช่นิพนธ์ชนิดที่ตั้งหน้าแต่จะเพ้อฝัน
เจ็บซ้ำ หรือโศกเศร้า
“อารมณ์ขันเป็นเกราะกันทุกข์”
ด้วยอารมณ์ข้ของมนุษย์นั้น เปรียบไปเสมือนเส้นลวดแข็งแรง
ต่อให้มีความรวราน ร้วฉาน เจ็บปวดอันใดเกิดขึ้นในหัวใจ อารมณ์ขัน
สมารถจะรัดไว้ให้คงสภาพที่ค่อนขงจะสบูรณ์ ไม่แตกสลายออกเป็น
เสี่ยงๆ นานๆ เข้าก็จะช่วยให้รอยแตกร้วชื่อมเข้าด้วยกัน
เหลืออย่างมากก็แค่แผลเป็น ไม่เจ็บไม่ปวด มีประโยชน์เอาไว้ลูบ
เล่นเวลาอยู่เปล่ๆ ไม่ให้ลืมที่มาของแผลนั้น

History of Bern Have a history of being a child of a farmer Byrne, who received only compulsory education in the period
 Over there, becoming a person who reads, is like a father To have extensive knowledge

The poetry of someone who is excellent Literature The boy Robert was sweeping in.
 Read it all while also having a habit of remembering folk tales And friendly love

 Musicians like mom Touring to record the songs and the old tales of the Sorot
 Who saw that his cleft, whiter, and more complements
 The Scottish people therefore consider Burns to be a great benefactor to those who do not

 Let the lost native story dissolve with the flow of time until the children
 The nephew that followed was foolish at the immigration, like a burnt rice. Thought that he was born
 From bamboo Unknown family pedigree

A man with a big face That is brought to look here It’s a picture of Sir Burns
 Looking at the face is enough to guess that it’s a poet. But if you look into the eyes, you will see that secretly
 With this hidden sense of humor. Many of the poetry of Burns

Therefore has a sense of humor that makes him charming, not a type of thesis that fantasies but fantasies
 Repeated pain or grief
 “Humor is a shield against suffering”

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่