เพลงชาติไทย (ผลงานของเยอรมัน-มอญ)

ผลงานของเยอรมัน มอญ

“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย…” นั้น ความจริงแล้ว
รวมหลายเลือดเนื้อที่ไม่ใช่ชาติเชื้อไทย รวมทั้งเยอรมัน-มอญอย่างคุณ
พระเจนดุริยางค์ผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติของเราด้วย
ในต้นๆ ศตวรรษที่ ๒๐ ยุคที่สยามกำลังก้าวเข้าสโลกสมัยใหม่
โลกหลังการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม บรรดาลูกครึ่งจำนวนไม่น้อยกลาย
เป็นสะพานสำคัญในการเชื่อมสยามกับโลกภายนอก ลูกครึ่งเยอรมันอย่าง
คุณพระเจนดุริยางค์ หรือลูกครึ่งอังกฤษอย่างคุณพระเจริญวิศวกรรม
(สาหลักใหญ่ในการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นต้น
ประวัติของคุณพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร หรือ Peter Fet
พ.ศ.๒๔๒๖-๒๕๑๑) นั้นหาอ่านได้ง่าย เพราะนักดนตรีไทยถือว่าท่าน
เป็นบรมครูหรือบิดาแห่งวิชาการดนตรีสากลในประเทศเรา
นอกจากจะประพันธ์ทำนองเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบันแล้ว ทน
ยังประพันธ์เพลงสำคัญ เช่น เพลงเถลิงศก เพลงศรีอยุธยา และ

ประกอบภาพยนตร์ เช่น เพลงบ้านไร่นาเรา ฯลฯ
ท่านเป็นคนแรกที่เรียบเรียงตำราวิชาการดนตรีสากลขึ้นเป็นภาษา
ไทย ทำให้นักดนตรีบ้านเรามีโอกาสได้ใช้ตำราดังกล่าวศึกษาทั้งทฤษฎี
การดนตรีและการเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องต้น อีกทั้งยังประสิทธิ์
ประสาทวิชาดนตรีให้แก่ลูกศิษย์ติดต่อกันนานกว่าครึ่งศตวรษ
บรมครูผู้นี้เป็นท่านแรกที่บันทึกทำนองเพลงไทยเดิมไว้ในรูปของ
โน้ตสากล ทำให้เพลงไทยเดิมจำนวนมากไม่สูญหาย ท่านทำบุญคุณ
อันยิ่งใหญ่แก่ชาติไทย ทำนองเดียวกับที่อัครกวี Robert Burns ทำไว้ให้
สก๊อตแลนด์ หรือคุณ Pete Seeger ทำไว้ให้กับสหรัฐมีอำนคงด
นอกจากนี้คุณพระเจนฯ ยังเป็นคนแรกที่เริ่มบัญญัติศัพท์ทาง
ดนตรีจากสากลเป็นภาษาไทยอีกด้วย ผลงานของเยอรมัน มอญ

“Thailand collects Thai blood and flesh …” In truth
 Including many flesh and blood that are not Thai Including German-Mon like you
 Phra Jen Duriyang, the composer of our national anthem
 In the early 20th century, when Siam was stepping into the modern world.
 The world after the industrial revolution Not many of them were half
 Is an important bridge connecting Siam to the outside world German half like
 Phra Chenduriyang Or a half English like you, Phra Charoen Engineering
 (The main principle in the establishment of the Faculty of Engineering Chulalongkorn University)
 etc.
 The history of Phra Chenduriya (Piti Watthayakon or Peter Fet
 2426-1911) that is easy to read. Because Thai musicians consider him
 Is a teacher or father of international music education in our country
 Aside from composing the melody of the current Thai national anthem
 Also composing important songs such as Thewkat Song, Sri Ayutthaya Music and

Compose movies such as music, Farmhouse Farm, etc.
 He was the first person to compile a textbook on international music.
 Thai musicians have given us the opportunity to use the textbook to study both the theory
 Basic music and arranging And also Prasit
 Music nerve to the students for more than half consecutive years.
 Borom, this teacher, was the first person who recorded the original Thai melodies in the form

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่