เพลงชาติไทย (ผลงานของเยอรมัน-มอญ)

ผลงานของเยอรมัน มอญ

“ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย…” นั้น ความจริงแล้ว
รวมหลายเลือดเนื้อที่ไม่ใช่ชาติเชื้อไทย รวมทั้งเยอรมัน-มอญอย่างคุณ
พระเจนดุริยางค์ผู้ประพันธ์ทำนองเพลงชาติของเราด้วย
ในต้นๆ ศตวรรษที่ ๒๐ ยุคที่สยามกำลังก้าวเข้าสโลกสมัยใหม่
โลกหลังการปฏิวัติทางอุตสาหกรรม บรรดาลูกครึ่งจำนวนไม่น้อยกลาย
เป็นสะพานสำคัญในการเชื่อมสยามกับโลกภายนอก ลูกครึ่งเยอรมันอย่าง
คุณพระเจนดุริยางค์ หรือลูกครึ่งอังกฤษอย่างคุณพระเจริญวิศวกรรม
(สาหลักใหญ่ในการก่อตั้งคณะวิศวกรรมศสตร์ จุฬลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
เป็นต้น
ประวัติของคุณพระเจนดุริยางค์ (ปิติ วาทยะกร หรือ Peter Fet
พ.ศ.๒๔๒๖-๒๕๑๑) นั้นหาอ่านได้ง่าย เพราะนักดนตรีไทยถือว่าท่าน
เป็นบรมครูหรือบิดาแห่งวิชาการดนตรีสากลในประเทศเรา
นอกจากจะประพันธ์ทำนองเพลงชาติไทยฉบับปัจจุบันแล้ว ทน
ยังประพันธ์เพลงสำคัญ เช่น เพลงเถลิงศก เพลงศรีอยุธยา และ

ประกอบภาพยนตร์ เช่น เพลงบ้านไร่นาเรา ฯลฯ
ท่านเป็นคนแรกที่เรียบเรียงตำราวิชาการดนตรีสากลขึ้นเป็นภาษา
ไทย ทำให้นักดนตรีบ้านเรามีโอกาสได้ใช้ตำราดังกล่าวศึกษาทั้งทฤษฎี
การดนตรีและการเรียบเรียงเสียงประสานเบื้องต้น อีกทั้งยังประสิทธิ์
ประสาทวิชาดนตรีให้แก่ลูกศิษย์ติดต่อกันนานกว่าครึ่งศตวรษ
บรมครูผู้นี้เป็นท่านแรกที่บันทึกทำนองเพลงไทยเดิมไว้ในรูปของ
โน้ตสากล ทำให้เพลงไทยเดิมจำนวนมากไม่สูญหาย ท่านทำบุญคุณ
อันยิ่งใหญ่แก่ชาติไทย ทำนองเดียวกับที่อัครกวี Robert Burns ทำไว้ให้
สก๊อตแลนด์ หรือคุณ Pete Seeger ทำไว้ให้กับสหรัฐมีอำนคงด
นอกจากนี้คุณพระเจนฯ ยังเป็นคนแรกที่เริ่มบัญญัติศัพท์ทาง
ดนตรีจากสากลเป็นภาษาไทยอีกด้วย ผลงานของเยอรมัน มอญ

“Thailand collects Thai blood and flesh …” In truth
 Including many flesh and blood that are not Thai Including German-Mon like you
 Phra Jen Duriyang, the composer of our national anthem
 In the early 20th century, when Siam was stepping into the modern world.
 The world after the industrial revolution Not many of them were half
 Is an important bridge connecting Siam to the outside world German half like
 Phra Chenduriyang Or a half English like you, Phra Charoen Engineering
 (The main principle in the establishment of the Faculty of Engineering Chulalongkorn University)
 etc.
 The history of Phra Chenduriya (Piti Watthayakon or Peter Fet
 2426-1911) that is easy to read. Because Thai musicians consider him
 Is a teacher or father of international music education in our country
 Aside from composing the melody of the current Thai national anthem
 Also composing important songs such as Thewkat Song, Sri Ayutthaya Music and

Compose movies such as music, Farmhouse Farm, etc.
 He was the first person to compile a textbook on international music.
 Thai musicians have given us the opportunity to use the textbook to study both the theory
 Basic music and arranging And also Prasit
 Music nerve to the students for more than half consecutive years.
 Borom, this teacher, was the first person who recorded the original Thai melodies in the form

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย ครั้นเมื่อคณะราษฎรทำการปฏิวัติสำเร็จ (๒๔ มิถุนายน พ.ศ.)
นั้นก็กลับมาคุณพระเจนฯ อีกครั้ง
เป็นความประสงค์ของคณะผู้ก่อการ
คราวนี้คงจะเป็นการขอร้องแกมบังคับ เพราะให้เวลาว ‘ต้องสริ
ภายใน๗วันคำกำลพลิลพะอตนบินกรล
การเปลี่ยนแปลงในประเทศทุกครั้ง ผู้ชนะย่อมมีทั้งกำลังคน กำลัง
อาวุธและอำนาจดพนัะคมอา
ในช่วงนั้นคณะราษฎกำลังใหญ่คับฟ้าคับแผ่นดิน รฟปดิตง
ค ทหารใหญ่ในคณะฯ ชื่นชมเพลงชาติฝรั่งเศสเพราะชอบกลิ่นอาย
ของการโค่นล้มราชบัลลังก็ในฝรั่งเศส คำสั่งที่มีไปถึงคุณพระเจนฯ จึงมีว่
ให้เพลงที่จะประพันธ์มีส่วนคล้ายคลึงกับเพลง La Marseilaise ด้วย
หากจะพูดว่า คุณพระเจนฯ ท่านประพันธ์เพลงชาติไทยขึ้นด้วย
ความไม่เต็มใจคงไม่ผิดนัก
เขาให้เวลา๗วัน ท่านก็มาทำเสร็จเอาวันสุดท้าย
เมื่อท่านมอบโน้ตเพลงให้ไป ท่านขอไม่ให้บอกว่าท่านเป็นผู้ประพันธ์
คงเพราะไม่อยากเอาตัวไปข้องเกี่ยวกับความสับสนทางการเมืองซึ้งนาย
ทหารคนที่มาติดต่อก็ให้คำมันสัญญาเป็นอย่างดี
คงเป็นสัญญาที่ไม่ได้ตีด้วยครั่งเกียรติยศ
นอกจากจะนไปทั่วว่าใครประพันธ์แล้ว ยังลงหนังสือพิมฟเสีย
ตัวย คุณพระเจนฯ จึงถูกเสนาบดีกระทรวงวังตำหนิอย่างรุนแรง และตาม
มาคิ้วยการปลดออกจากราชการ ก่อนที่จะสั่งให้กลับเข้าไปใหม่ด้วยเงิน
เดือนเพียงครึ่งเดียวของอัตราเก่า
แม้จะเป็นเสมือนเสาหลักแห่งวงการดนตรี แต่ในวิถีการเมืองคุณ
พะเจนดุริยางค์ก็เป็นเพียงแค่หญ้าแพรกที่อาจถูกย่ำยีได้จากผู้ยิ่งใหญ่ทุกฝ่าย
โน้มลงมาให้รับคำสั่ง
ไม่ต่างจากศิลปินใหญ่มาหลายในหน้าประวัติศาสตรที่ถูกอำนาจโน้มลงมาให้รับคำสั่ง

Thailand’s national anthem, when the People’s Revolutionary Revolution (24 June B.E.)
Then came back to Phra Jane again
 Is the wish of the group of promoters
 This time would be a request for compulsion. Because it’s time to wait
 Within 7 days
 Every change in the country The winner will have both manpower and manpower.
 Weapons and powers
 During that time, the royal corps were large, tight, lofty, the land of Europe.
 Big corps in the faculty Admire the French national anthem because he likes the vibe


 Of the overthrow of the throne in France The command to reach Phra Jane is that
 So the song that is composed will be similar to La Marseilaise.
 If you say that Khun Phra Jane, he composed the Thai national anthem as well
 Unwillingness, probably not quite wrong
 He gave 7 days. His Highness finished it on the last day.
 When he gave the musical note He asked not to say that he was the author.
 Probably because he didn’t want to involve himself in political confusion
 The soldiers who came in contact made a promise as well.
 Probably a contract that was not struck by an honor
 In addition to being circulated who wrote Still posted on the Pimf book
 Phra Phra Jane, therefore, was strongly condemned by the Chancellor of the Ministry of Palace and following

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่