การยกเลิกทาสดินแดนแห่งเสรีภาพ

ยกย่องแผ่นดินของตนว่าเป็น The Land of the Free เริ่มมองเห็นว่า แท้
จริงแล้ว แดนแห่งเสรีภาพ เป็นแดนสุดโหดสำหรับพวกทาสจากแอฟริกา
คนอเมริกันจำนวนมากจึงเริมเข้าร่วมในขบวนการเลิกทาส
หลังจากการต่อสู้อันยาวนาน
ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์นของสหรัฐ เป็นผู้หนึ่งที่มีวิลเลี่ยม
วิลเบอร์ฟอร์ซเป็นฮีโร่ประจำใจ
การพยายามเลิกทาสของลินคอล์นมีผลกระทบใจผู้คนในประเทศ
ต่างๆ รอบโลก รวมทั้งประเทศไทย อย่างที่มีหลักฐานว่าพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ เคยมีพระราชสาส์นไปว่า ทางเมือง
ไทยยินดีจะส่งช้างไปช่วยในการรบกับฝ่ายนิยมทาส ถ้าท่นประธานา
ริบดีต้องการ
หลืรกกฝlใจนินษลิมค
คนไทยเราเองมีวาสนาได้หลุดพ้
นจากความเป็นทาสโดยสมบูรณ์
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ พระราชโอรสแห่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าฯ พระ
มหากษัตราธิราชซึ่งทรงตระหนักว่า แท้จริงแล้วผสกนิกรก็เป็น “เพื่อน
มนุษย์’ ของพระองค์
อย่างที่บอกไว้แต่ต้นนันแหละ หากไล่เรียงตามเส้นทางแห่งความ
สำเร็จในการเลิกทาส ที่ผูกโยงด้วยกัน จากคนหนึ่งไปอีกคนหนึ่ง จาก
ประเทศหนึ่งไปอีกประเทศหนึ่ง บางที่แรงบันดาลใจในการเลิกทาสของ
ประกาย
สยาม อาจสาวไปถึงทนศสนาจารย์จอหัน นิวตัน ในฐานะผู้เริ่มจุด
หากเป็นเช่นนั้น เพลง Amazing Grace คงจะอะเมซิ่งยิงกว่
ที่ใครๆ คิดกัน แดนแห่งเสรีภาพ

Praising their land as The Land of the Free
 The realm of freedom Is a brutal land for slaves from Africa
 Many Americans start participating in the abolitionist movement.
 After a long fight
 President abraham Lincoln united The one who has William
 Wilberforce is a hero.
 Lincoln’s attempted abolition of slavery affects the people of the country.
 Around the world, including Thailand As there is evidence that His Majesty
 King Rama IV once had a royal message saying that the city
 Thailand is willing to send elephants to help in the battle with the Slaves. If you think
 Good spoil
 Or co


 Thai people, I have got a fortune.
 Completely free from slavery
 During the reign of King Rama V, the son of the King
 His Majesty the King acknowledged that Actually, Kasikorn is a “friend.
 His’ man
 As mentioned from the beginning If arranged according to the path of
 Succeeding in abolishing slavery Tied together From one person to another, from
 One country to another country Some that inspired the abolition of slaves
 Sparkle
 Siam may be the girl to endure professor Chan Jarn Newton as the starting point.
 If that’s the case, the song Amazing Grace would be more amazing.
 That everyone thinks about the land of freedom

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่